Pełnomocnictwo – czym jest i kiedy będzie potrzebne jego tłumaczenie przysięgłe

Pełnomocnictwo – na czym polega

Pełnomocnictwo polega na upoważnieniu drugiej osoby lub podmiotu do wykonywania określonych czynności prawnych. Osoba udzielająca pełnomocnictwa nazywana jest mocodawcą, natomiast druga strona – pełnomocnikiem.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń Kielce.

Zakres czynności, które w imieniu mocodawcy może wykonywać pełnomocnik, określony jest w dokumencie. Nie może on jednak być drugą stroną wykonywanej czynności prawnej, co ma uniemożliwić na przykład zawieranie umowy z samym sobą.

Mocodawca ma możliwość ustanowienia kilku pełnomocników o różnych lub takich samych uprawnieniach. W niektórych sytuacjach pełnomocnicy także mogą ustanawiać dalszych pełnomocników, działających w imieniu mocodawcy. Działanie takie nosi miano substytucji.

Najczęściej pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej, choć nie zawsze jest to wymagane przez przepisy. Jedynie w niektórych sytuacjach trzeba będzie okazać papierowy dokument lub jego tłumaczenie przysięgłe.

 

Rodzaje pełnomocnictwa

W Kodeksie Cywilnym wyróżnione zostały trzy rodzaje pełnomocnictwa różniące się zakresem uprawnień, jakie mocodawca przekazuje osobie upoważnionej. Są to:

  • pełnomocnictwo ogólne – nadaje ono uprawnienia do zarządu, to znaczy do prowadzania bieżących działań dotyczących przedmiotu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo tego typu wymaga potwierdzenia na piśmie – w innym przypadku nie będzie ono ważne. Przykładem może być pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia ono do wykonywania określonego rodzaju czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Za przykład może posłużyć pobieranie czynszu z wszystkich nieruchomości należących do osoby udzielającej pełnomocnictwa;
  • pełnomocnictwo szczególne – stanowi ono upoważnienie do wykonania określonej czynności prawnej. Przykładem takiego pełnomocnictwa może być upoważnienie do sprzedaży konkretnej nieruchomości.

W większości przypadków nie ma narzuconej formy dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Musi on jednak zawierać dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika, przedmiot upoważnienia oraz podpis mocodawcy. Może również określać czas, na jaki następuje udzielenie pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy dla dokumentu dokonywane jest tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na angielski, niemiecki, bądź jakikolwiek inny, powinna się na nim znaleźć także pieczęć tłumacza przysięgłego potwierdzająca zgodność z oryginałem.

Wygaśnięcie i odwołanie pełnomocnictwa

Czas trwania pełnomocnictwa może zostać ograniczony zapisem w dokumencie nadającym upoważnienie. Jego unieważnienie może także nastąpić z innym przyczyn, takich jak:

  • odwołane pełnomocnictwa przez mocodawcę (ma on prawo zrobić to w każdej chwili),
  • zakończenie wykonywania czynności prawnej, której dotyczyło pełnomocnictwo,
  • śmierć pełnomocnika lub mocodawcy (chyba, że w dokumencie zastrzeżono inaczej i miejsce zmarłej osoby mogą zająć jej spadkobiercy),
  • zrzeczenie się pełnomocnictwa przez osobę pełnomocnika,
  • utracenie przez pełnomocnika zdolności do wykonywania czynności zapisanych w pełnomocnictwie.

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa dokument nadający upoważnienie (lub jego tłumaczenie przysięgłe) musi zostać zwrócony mocodawcy. Pełnomocnik ma jednak prawo do zachowania jego odpisu z zaznaczeniem faktu wygaśnięcia dokumentu.

 

Tłumaczenie przysięgłe pełnomocnictwa

Pewne sytuacje będą wymagać, aby pełnomocnictwo zostało przetłumaczone z polskiego na angielski lub inny język obcy, czy z języka obcego na polski. Do takich przypadków należeć może na przykład chęć sprzedania nieruchomości w Polsce podczas pobytu za granicą.

Pełnomocnictwo będzie musiało wtedy zostać sporządzone przez notariusza kraju właściwego ze względu na miejsce pobytu i według tamtejszych przepisów. Aby miało moc prawną w naszym kraju, będzie musiało zostać przełożone na język polski.

Ze względu na fakt, że jest to oficjalny dokument, jego samodzielna translacja jest zabroniona. Wymagana będzie pomoc tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, angielskiego itp., który nie tylko dokona wiernego przekładu, ale także poręczy za jego zgodność z oryginałem.

Choć znalezienie tłumacza przysięgłego nie jest w dzisiejszym świecie szczególnie trudne, w sytuacji, gdy komuś zależy na czasie i nie chce przepłacać, może zdecydować się na tłumaczenie przysięgłe online.

Jednym z godnych polecenia miejsc, gdzie można dokonać takiego przekładu, jest strona Sworny.com. Pracują tam tłumacze przysięgli znający nie tylko angielski, czy niemiecki, ale i mniej popularne języki europejskie.

Łatwo znajdzie się także tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, rosyjskiego lub włoskiego, który pomoże w szybkim i bezbłędnym przełożeniu pełnomocnictwa na wybrany język. Ceny za wykonanie tłumaczenia są bardzo przystępne, a kurier z przesyłką może zjawić się nawet już na drugi dzień.

Pełnomocnictwo i jego tłumaczenie przysięgłe – szybko i sprawnie wycenisz na Sworny.com. Zapraszamy!