Umowa kupna sprzedaży – kiedy się ją zawiera i w jakich sytuacjach potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe

Umowa kupna sprzedaży – czym jest ten dokument

Umowa kupna sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym przeniesienie praw własności z jednej osoby na drugą. Zasady jej zawierania regulują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Dotyczyć może ona jedynie przedmiotów materialnych. Zawarta może więc zostać umowa kupna sprzedaży samochodu, mieszkania czy komputera, a także innych dóbr, takich jak energia elektryczna, ciepło, czy gaz ziemny.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia dokumentacji technicznych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Sprzedawany towar nie musi być własnością osoby, która zawiera umowę. Nie musi on również istnieć w chwili podpisywania dokumentu. Możliwe jest dostarczenie go w przyszłości, w uzgodnionym z kupującym terminie.

Stroną umowy kupna sprzedaży może być:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada nadaną ustawowo zdolność prawną.

Obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności sprzedawanej rzeczy na kupującego oraz wydania mu tej rzeczy. Do obowiązków kupującego należy z kolei jej odebranie oraz uiszczenie zapłaty. Zapłata powinna odpowiadać wartości nabywanego dobra, choć dokładne jej określenie jest kwestią subiektywną. W pewnych sytuacjach możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

 

Jak wygląda umowa kupna sprzedaży

Kodeks cywilny nie narzuca konkretnej postaci umowy kupna sprzedaży. Z reguły wymagana jest jednak jej forma pisemna. Najprostszą umową tego typu jest paragon otrzymywany przy okazji zakupów w sklepie. Czasem, choćby przy sprzedaży mieszkania lub działki budowlanej, umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Niezbędnymi elementami umowy kupna sprzedaży są zapisy określające:

  • strony umowy,
  • przedmiot umowy,
  • cenę.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego z polskiego na niemiecki, angielski lub inny język obcy, będzie musiała ona też zostać podpisana przez posiadającego odpowiednie uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Umowa przedwstępna i przyrzeczona

Może się zdarzyć, że w chwili, gdy obie strony są zainteresowane zawarciem transakcji, nie jest to możliwe. Przyczyną może być na przykład brak odpowiedniej ilości pieniędzy u kupującego albo niekompletne dokumenty. Zawierana jest wtedy tak zwana umowa przedwstępna. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia głównej umowy w przyszłości. Ta ostatnia znana jest pod nazwą umowy przyrzeczonej.

Częstym przypadkiem zawierania umów w ten sposób jest kupno nieruchomości. Jeśli nabywca jest zdecydowany na dany dom lub mieszkanie, a nie ma na tyle gotówki, albo bank nie udzielił mu jeszcze kredytu, zawiera ze sprzedawcą umowę przedwstępną. Gwarantuje mu ona, że gdy zdobędzie wymagane środki, będzie mógł dokonać transakcji na ustalonych wcześniej warunkach.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, domu lub działki jest również korzystna dla sprzedającego. Dzięki dokumentowi, ma on pewność, że sprzeda nieruchomość w określonym terminie i po ustalonej cenie.

Umowę przedwstępną zawrzeć można w dowolnej postaci. Czasem wystarczy forma ustna, choć podobnie jak w przypadku innych umów kupna sprzedaży, najczęściej wybiera się formę pisemną. W pewnych przypadkach (gdy określonej formy wymaga umowa przyrzeczona) sięga się nawet po akt notarialny.

Umowa przedwstępna jest wiążąca. Oznacza to, że jeśli któraś ze stron będzie uchylać się od podpisania umowy przyrzeczonej, druga strona ma prawo domagać się pokrycia szkód powstałych w wyniku jej niezawarcia.

 

Dwujęzyczna umowa kupna sprzedaży

W niektórych przypadkach zawiera się umowy kupna sprzedaży sporządzane w dwóch językach. Dzieje się tak, gdy kupujący i sprzedający posługują się różnymi językami, a transakcja ma charakter międzynarodowy. Popularnym przykładem jest dwujęzyczna umowa kupna sprzedaży samochodu, stosowana często przy sprowadzaniu pojazdu zza granicy.

Pod względem formy umowy dwujęzyczne wyglądają podobnie, jak ich odpowiedniki sporządzane tylko w jednej wersji. Nie ma ściśle narzuconych wzorów. Ważne jest jedynie, aby każdy jej element pojawił się na papierze zarówno w jednym, jak i drugim języku.

 

Tłumaczenie przysięgłe umów kupna sprzedaży

Zawarcie dwujęzycznej umowy kupna sprzedaży sprawia, że na przykład przy rejestracji samochodu w Polsce nie będzie konieczne jej tłumaczenie przysięgłe. Jest jednak sporo sytuacji, w których dokonanie przekładu uprzysiężonego będzie konieczne.

Do takich może należeć choćby kupno zagranicznej nieruchomości. Aby procedura zakupu przebiegła zgodnie z prawem, trzeba będzie zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Dokument będzie musiał oczywiście zostać sporządzony w języku właściwym dla danego kraju.

Nie obędzie się więc bez pomocy agencji tłumaczeń przysięgłych. Również gdy do zagranicznego zakupu będą potrzebne jakieś krajowe zaświadczenia (na przykład w banku) translacją będzie się musiał zająć na przykład tłumacz przysięgły języka angielskiego lub niemieckiego. Nie jest bowiem dopuszczalne tłumaczenie tego typu dokumentów bez posiadania odpowiednich uprawnień.

W każdej z wymienionych powyżej sytuacji, a także przy konieczności wykonania innych tłumaczeń, warto zwrócić uwagę na usługi biura tłumaczeń Sworny.com. Bez wychodzenia z domu oraz niskim kosztem można zdobyć tam tłumaczenie przysięgłe w obrębie niemal wszystkich języków europejskich.

Umowa kupna sprzedaży i jego tłumaczenie przysięgłe – nie czekaj, wyceń na Sworny.com!