Sprawozdania finansowe – co to jest i kiedy potrzebne tłumaczenia przysięgłe

Sprawozdania finansowe – czym są?

Sprawozdania finansowe są dokumentem, który obrazuje stan finansów przedsiębiorstwa. W sprawozdaniu dokonuje się analizy finansowej firmy lub innej organizacji, co pozwala na obiektywną ocenę kondycji, w jakiej się ona znajduje. Zawiera szereg danych liczbowych, które opisują jej majątek, oraz przychody i rozchody.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Profesjonalne biuro tłumaczeń.

Sprawozdania finansowe sporządza się z ostatnich dwunastu miesięcy działania organizacji, na koniec roku podatkowego. W Polsce, według przepisów prawa podatkowego, z nielicznymi wyjątkami, pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

Obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych dotyczy:

 • spółek cywilnych, spółek handlowych i innych osób prawnych,
 • przedsiębiorców państwowych,
 • jednostek prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
 • osób fizycznych oraz ich spółek, jeżeli przychody netto wynoszą co najmniej 1 200 000 euro.

Roczne sprawozdania finansowe w naszym kraju sporządza się w języku polskim oraz w złotówkach. Chcąc opublikować je w innym języku, żeby dostęp do niego mieli na przykład zagraniczni inwestorzy, trzeba będzie wykonać tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielskitłumaczenie przysięgłe z polskiego na niemiecki, czy dowolny inny język. Najlepiej, aby przekładu dokonała profesjonalna agencja tłumaczeń przysięgłych.

 

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe firmy

Wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych zawiera ustawa o rachunkowości. Służą one zapewnieniu odpowiednich standardów jakości, które powinny cechować ten dokument.

We wprowadzeniu do sprawozdania muszą znaleźć się dane dotyczące dokumentu oraz jednostki, która go wydaje, takie jak:

 • jej nazwa i adres,
 • tytuł sprawozdania,
 • okres, którego dotyczy,
 • data sporządzania dokumentu,
 • podpisy osób odpowiadających za sporządzenie dokumentu.

 

Główna treść sprawozdania zawiera natomiast:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacje dodatkowe wraz z objaśnieniami.

Od roku 2015 mikroprzedsiębiorcy mogą sporządzać uproszczone wersje sprawozdań. Oprócz bilansu oraz rachunku zysków i strat mniej danych będzie musiała zawierać także informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Ze względu na duże znaczenie sprawozdań w działalności film i organizacji, muszą one cechować się:

 • wiarygodnością,
 • zrozumiałością,
 • kompletnością,
 • porównywalnością,
 • sprawdzalnością,
 • terminowością,
 • ciągłością.

 

Czym jest badanie sprawozdania finansowego i kto je przeprowadza

Badanie sprawozdań finansowych jest czynnością, której celem jest uwiarygodnienie danych zawartych w dokumencie. Głównym celem przeprowadzanych badań jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej gospodarce. Ponadto dostarczają one także rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym kondycją danego przedsiębiorstwa czy organizacji.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest nałożony na następujące podmioty:

 • banki,
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • spółki akcyjne,
 • biura maklerskie,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne.

Badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłączenie przez biegłego rewidenta. Ma on za zadanie zweryfikować, czy dokument oraz księgi rachunkowe, na postawie których został sporządzony, są wiarygodne i wolne od błędów. Wyniki badania rewident przedstawia na piśmie wraz z raportem uzupełniającym.

 

Kto może być odbiorcą sprawozdań finansowych

Analiza sprawozdania finansowego może dostarczyć wielu wartościowych danych. Z tego względu po takie dokumenty sięga szereg różnych odbiorców. Wśród nich łatwo znaleźć zarówno duże instytucje, jak i pojedyncze osoby fizyczne interesujące się sytuacją w swoim otoczeniu.

Lista użytkowników szczególnie zainteresowanych sprawozdaniami może zawierać między innymi:

 • krajowych i zagranicznych inwestorów,
 • banki i innego rodzaju pożyczkodawców,
 • zarząd przedsiębiorstwa,
 • obecnych i potencjalnych klientów,
 • pracowników,
 • związki zawodowe,
 • instytucje rządowe i podatkowe.

Dostęp do sprawozdań finansowych mogą uzyskać także wszyscy członkowie społeczeństwa, będący zainteresowani na przykład zakupem akcji danej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sprawozdania finansowe można otrzymać z Krajowego Rejestru Sądowego albo od samych podmiotów. W większości przypadków publikują je na swoich stronach internetowych, często razem z tłumaczeniem przysięgłym na angielski lub inny język obcy.

 

Sprawozdania finansowe a tłumaczenia przysięgłe

Na niektóre przedsiębiorstwa lub organizacje nakłada się obowiązek tłumaczenia sprawozdań finansowych. Może to mieć miejsce na przykład dla zagranicznych spółek działających w Polsce, albo dla polskich firm mających oddziały za granicą. Będzie trzeba wtedy wykonać przykładowo tłumaczenie przysięgłe z angielskiego na polski albo tłumaczenie z polskiego na angielski. Często takimi translacjami są także zainteresowani potencjalni inwestorzy.

Prawo nie nakłada obowiązku, aby przekładu dokonali tłumacze przysięgli. Zawsze warto jednak sięgnąć po renomowane biuro tłumaczeń, bowiem tylko jego usługi zapewnią, że przetłumaczone sprawozdanie finansowe spółki lub innego podmiotu będzie wiarygodne.

Wybierając tłumacza, można skorzystać na przykład ze strony Sworny.com. To godna zaufania agencja tłumaczeń przysięgłych, która w szybkim czasie i niewielkim kosztem przełoży na niemal każdy język europejski sprawozdania finansowe, a także inne dokumenty.