Świadectwo maturalne – kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe

Świadectwo maturalne – czym jest, jak na Sworny.com zamówić jego Tłumaczenie Przysięgłe

Świadectwo maturalne, zwane też świadectwem dojrzałości jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie zaliczenia egzaminu maturalnego kończącego szkołę średnią. Świadectwo otrzymuje każdy uczeń, który zdecydował się podejść do egzaminu i uzyskał pozytywne wyniki z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Świadectwo maturalne nie jest tym samym, co świadectwo ukończenia liceum, technikum, czy innej szkoły ponadgimnazjalnej. Pierwsze zawiera bowiem wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, a drugie – oceny z przedmiotów, na które uczeń uczęszczał podczas nauki w szkole. Świadectwa maturalnego nie dostanie więc osoba, która do nieobowiązkowej matury nie przystąpiła.

Wydawaniem tych dokumentów zajmują się Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Po sprawdzeniu egzaminów i zsumowaniu wyników rozsyłają one świadectwa dojrzałości do poszczególnych szkół. Tam uczniom wydawane są oryginały dokumentów oraz ewentualnie ich odpisy w języku polskim. Gdy danej osobie potrzebne będzie tłumaczenie z polskiego na niemiecki, angielski, czy jakiś inny język, konieczne będzie skorzystanie z usług agencji tłumaczeń przysięgłych.

Jakie informacje zawiera świadectwo maturalne

Na świadectwie dojrzałości umieszczane są wyniki uzyskane przez ucznia na egzaminie maturalnym. Osobno brane są pod uwagę części pisemne i ustne z poszczególnych przedmiotów. W przypadku przedmiotów obowiązkowych (jak na przykład język polski, czy matematyka) rozdzielane są również wyniki z części podstawowej oraz rozszerzonej. Natomiast dla przedmiotów wybranych przez ucznia jako dodatkowe na świadectwie umieszcza się tylko ocenę z tego poziomu, na którym był on zdawany, bez przeliczania na drugi wariant.

Osoby, które pomimo wyboru dodatkowych przedmiotów, nie zdecydowały się na ich zdawanie, na świadectwie otrzymają wynik 0%. Podobną notę dostanie uczeń, który nie rozwiąże dodatkowych zadań w drugim języku nauczania albo ten, którego egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony. Uczniowie, którzy zostali finalistami lub laureatami olimpiad szkolnych, z danego przedmiotu otrzymają wynik 100%.

Na świadectwie dojrzałości znajdują się też dane osobowe ucznia, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • numer PESEL,

a także data wydania świadectwa, jego numer oraz pieczęć dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Osoby, które przystąpią do egzaminu maturalnego w celu jego poprawy albo zdawania dodatkowych przedmiotów, na świadectwie otrzymają specjalną adnotację. Na kopii dokumentu swoją pieczęć i podpis może zostawić też na przykład tłumacz przysięgły języka angielskiego online.

 

Kiedy przyda się świadectwo maturalne lub jego tłumaczenie przysięgłe

Istnieje szereg sytuacji, w których potrzebne będzie okazanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu, bądź przekładu potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego.

Polskie świadectwo maturalne potrzebne będzie w następujących przypadkach:

  • Rekrutacja na studia lub do szkoły policealnej – jeśli po skończeniu szkoły średniej chce się kontynuować naukę, wydziałowa komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły będą żądać złożenia oryginału bądź odpisu świadectwa.
  • Podjęcie pracy zawodowej – w przypadku osób, które nie ukończyły studiów wyższych, świadectwo dojrzałości służyć będzie nie tylko jako potwierdzenie kwalifikacji kandydata, ale i pomoże w dopełnieniu niektórych formalności.

Czasami potrzebne będzie także tłumaczenie przysięgłe świadectwa dojrzałości. Do takich sytuacji należeć mogą:

  • chęć rozpoczęcia nauki w zagranicznej szkole wyższej,
  • chęć podjęcia nauki w polskiej szkole wyższej przez obcokrajowca,
  • dopełnienie formalności związanych z wyjazdem na zagraniczny program pracy tymczasowej (na przykład Work & Travel albo Au Pair),
  • podjęcie pracy za granicą przez osobę nieposiadającą wykształcenia wyższego.

 

Jak wykonać tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego

Samodzielne tłumaczenie świadectwa dojrzałości nie będzie możliwe. Nawet jeśli dana osoba potrafi dokonać wiernego przekładu, nie będzie ono respektowane przez pracodawców, wyższe uczelnie, ani żadne inne instytucje. Jest to dokument państwowy, więc sprawą będzie musiała zająć się agencja tłumaczeń przysięgłych.

W przypadku konieczności translacji na przykład na język niemiecki tylko licencjonowany, przysięgły tłumacz języka niemieckiego będzie mógł dokonać takiego przekładu. Podobnie ma się sprawa z angielskim, hiszpańskim oraz innymi językami obcymi.

Jednym ze sposobów na szybkie uzyskanie tłumaczenia przysięgłego może być skorzystanie z usług oferowanych na stronie Sworny.com. W łatwy sposób zamówi się tam tłumaczenie z polskiego na niemiecki, francuski, czy niemal każdy inny język europejski. Wystarczy jedynie wgrać tekst za pomocą specjalnego formularza, zaakceptować wycenę i opłacić wykonanie tłumaczenia przysięgłego. Przesyłka kurierska z biura tłumaczeń może dotrzeć już nawet na następny dzień.

Świadectwo maturalne – jego tłumaczenie przysięgłe sprawnie wycenisz na Sworny.com!