Umowa spółki – kiedy tłumaczenie przysięgłe?

Umowa Spółki – oto, jakie informacje znajdziesz w tym wpisie:

 1. Jakie są rodzaje spółek
 2. Jakie elementy musi zawierać umowa spółki
 3. Kiedy trzeba zamówić Tłumaczenie Przysięgłe umowy spółki

Spółka – co to jest, jak sporządza się umowę spółki

Spółka jest jedną z form prawnych, na której może opierać się przedsiębiorstwo. Stanowi ona rodzaj porozumienia zawartego przez osoby fizyczne lub osoby prawne mające na celu wspólne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia dla firm lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro tłumaczeń.

Sposób tworzenia oraz funkcjonowania spółek określony jest (w zależności od rodzaju spółki) w Kodeksie Cywilnym albo w Kodeksie Spółek Handlowych. Zasady działania konkretnej spółki są natomiast zapisane w umowie spółki albo statucie.

Umowa spółki należy do rodziny umów cywilnoprawnych (a więc do tej samej, co na przykład: umowa kupna sprzedaży samochodu, umowa użyczenia, umowa najmu lokalu, umowa o dzieło czy umowa zlecenie).

Traktowana jest ona jako akt założycielski spółki.  Umowę taką sporządza jeden z założycieli lub akcjonariuszy. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody wszystkich wspólników (chyba, że zostało to inaczej określone w umowie). Umowa spółki obowiązkowo musi zostać sporządzona w formie pisemnej.

 

Jakie są rodzaje spółek

Podstawowy podział spółek według polskiego prawa wygląda następująco:

Spółki prawa cywilnego:

 • Spółka cywilna – nie posiada osobowości prawnej ani majątku. Służy do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę osób. Każdy z członków uczestniczy w zyskach i stratach (aż do całej wysokości prywatnego majątku);

Spółki prawa handlowego:

 • Spółki osobowe:
  • Spółka jawna – jest podobna do spółki cywilnej. Każdy ze wspólników wnosi do spółki jakiś wkład. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, majątek uczestników jest obciążany dopiero wtedy, gdy nie można już obciążyć majątku spółki;
  • Spółka partnerska – przeznaczona jest dla osób wykonujących wolne zawody, jak na przykład lekarze, architekci czy adwokaci. Nie można w jej ramach prowadzić działalności gospodarczej. Istotną cechą spółki partnerskiej jest fakt, że nikt nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wyniku działalności innych wspólników;
  • Spółka komandytowa – w jej skład wchodzi komplementariusz (osoba prowadząca spółkę i jako jedyna odpowiadająca bez ograniczeń wobec wierzycieli) oraz jeden lub kilku komandytariuszy (domyślnie bez prawa do prowadzenia spółki). Umożliwia współdziałanie udziałowców o różnym majątku oraz pozwala na różne dostosowanie zobowiązań i odpowiedzialności.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – łączy w sobie cechy spółki komandytowej i akcyjnej. Występują w niej komplementariusze z prawem do prowadzenia spółki i pełną odpowiedzialnością oraz akcjonariusze odpowiadający tylko do wysokości wniesionego majątku. Do założenia takiej spółki wymagany jest kapitał w wysokości minimum 50 000 zł;
 • Spółki kapitałowe:
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – może być założona nawet przez jedną osobę i ma na celu prowadzenie wszelkiej działalności, nie tylko gospodarczej. Wierzytelności mogą być ściągane tylko z majątku spółki, do wysokości określonej w umowie spółki. Spółka z o.o. powinna posiadać zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną. Do jej założenia wymagane jest minimum 5000 zł kapitału;
 • Spółka akcyjna – do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał w wysokości co najmniej 100 000 zł. Umożliwia ona działalność na dużą skalę, dzięki pozyskiwaniu majątku przez emisję akcji. Kupując akcje, akcjonariusze stają się współwłaścicielami spółki. Nie odpowiadają jednak za jej zobowiązania. Władzę nad spółką akcyjną sprawuje zarząd powołany przez radę nadzorczą (która z kolei jest powoływana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy).

 

Umowa Spółki – jakie elementy musi zawierać

Dokładna zawartość umowy spółki jest zależna od typu spółki. Dla wszystkich rodzajów spółek powinny pojawić się następujące zapisy:

 • firma oraz siedziba spółki,
 • określenie wartości wkładów wnoszonych przez wspólników,
 • przedmiot działalności,
 • czas trwania spółki (o ile przewidziano rozwiązanie spółki).

Ponadto, dla niektórych spółek wymagane będą:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez wspólników (w przypadku spółki partnerskiej),
 • nazwiska i imiona partnerów oraz reprezentantów spółki (w przypadku spółki partnerskiej),
 • zakres odpowiedzialności każdego z komandytariuszy (dla spółki komandytowej),
 • ilość udziałów dla wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • wysokość kapitału zakładowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna i komandytowo-akcyjna),
 • nazwiska i imiona lub dane firm komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej),
 • ilość, wartość nominalna i typ akcji oraz opis związanych z nimi uprawnień (dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej),
 • opis organizacji rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy (dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej).

 

Umowa spółki – kiedy trzeba zamówić Tłumaczenie Przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów firmowych, a więc i umowy spółki przydaje się, gdy dana firma posiada zagranicznych kontrahentów. Umowę spółki trzeba będzie również przetłumaczyć, jeżeli jednym z założycieli jest obcokrajowiec, który nie włada biegle językiem polskim.

Umowa spółki – jeśli z jakichkolwiek powodów takie tłumaczenie okaże się potrzebne, rozsądnym wyborem może być skorzystanie z biura tłumaczeń działającego przez Internet. Takie tłumaczenia przysięgłe online dostępne są na przykład na stronie sworny.com. Łatwo można tam zlecić przekłady zwykłe i przysięgłe wszelkich dokumentów (a więc również na przykład umowy najmu mieszkania, umowy darowizny samochodu, umowy o pracę, czy różnego rodzaju dyplomów i aktów prawnych). Pracujący tam tłumacze przysięgli znają niemal wszystkie europejskie języki, a wykonywanie zleceń jest szybsze i wiąże się z niższymi kosztami niż w stacjonarnych agencjach tłumaczeń przysięgłych.